Czechia office:
India office:

S Stanovy komory

Stanovy komory

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

STANOVY INDICKÉ OBCHODNÍ KOMORY V ČESKÉ REPUBLICE

ČLÁNEK 1. ZALOŽENÍ

 1. Zakladatelé společně prohlašují, že vedeni společným zájmem vytvářet podmínky pro mezinárodní spolupráci a k naplnění tohoto společného zájmu se dne 9.9.2019 shodli na následujícím obsahu stanov spolku jako samosprávného a dobrovolného svazku členů ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, s názvem Indická Obchodní Komora v České republice, z.s. (dále jen „Komora“, nebo „INDCHAM“, nebo „spolek“).

ČLÁNEK 2. NÁZEV KOMORY

 1. V českém jazyce název zní: Indická obchodní komora v České republice, z.s.. Název ve zkratce bude „INDCHAM“.
 2. v anglickém jazyce název zní: Indian Chamber of Commerce in the Czech Republic, z.s. Název ve zkratce bude „INDCHAM“.

ČLÁNEK 3. PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Podle platného českého práva vystupuje Komora jako právnická osoba, přičemž ji před českým nebo indickým právem zastupují fyzické nebo právnické osoby s cílem vytvoření česko-indických obchodních vztahů, pomáhat při vytváření poboček indických firem, komor působících na území České republiky, poboček zahraničních právnických osob českých nebo indických skupin, osob s českým nebo indickým státním občanstvím, a to na základě podmínek uvedených v těchto stanovách.

ČLÁNEK 4. SÍDLO

 1. Sídlem spolku je Praha.
 2. Webová prezentace se bude nacházet na dvou doménách - www.indickakomora.cz anebo www.indianchamber.cz.

ČLÁNEK 5. JAZYKY

 1. Komunikačními jazyky komory jsou český a anglický jazyk.

ČLÁNEK 6. ÚČEL SPOLKU

 1. Komora si stanovuje za cíl činnosti podpory rozvoje vzájemných česko-indických vztahů a obchodní výměny mezi Indickou republikou a Českou republikou jakož i technickou a ekonomickou spolupráci mezi podnikateli z obou zemí a poskytování informací a asistenci všem, kteří o ně projeví zájem.
 2. Komora naváže vztahy a vzájemnou spolupráci s indickou ambasádou v České republice, a to prostřednictvím společných projektů a návrhů spolu s Českou hospodářskou komoru, Svazem dopravy a průmyslu, regionálními centry pro rozvoj zahraničního obchodu, průmyslovými a uměleckými komorami a vývozními konsorcii a dalšími institucemi a sdruženími. Komora se věnuje propagační činnosti, pomocí které podává užitečné ekonomické informace, aby napomohla k rozšíření spolupráce mezi firmami a přispěla k rozvoji obchodních příležitostí.
 3. Dále si Komora stanovuje za cíl:
  1. navazovat vztahy s úřady, organizacemi, komorami a finančními kruhy obou zemí, za účelem usnadnění vzájemné podnikatelské činnosti.
  2. spolupracovat s obchodním sektorem Indické republiky a České republiky v záležitostech týkajících se rozvoje ekonomických vztahů mezi Indickou republikou a Českou republikou.
  3. vyřizovat náležitosti, které mohou vyžadovat místní české nebo indické úřady.
  4. informovat o podnicích, právních ustanoveních a jiných nařízeních, které obecně souvisí s trhem a obchodem v některých jeho sférách, o možnostech uplatnění zboží na trhu zprostředkovat jiné služby oběma zemím.
  5. systematicky shromažďovat poznatky o případných úpravách v legislativě, normách a místních zvycích při ekonomické, finanční, celní nebo daňové spolupráci.
  6. poskytovat odborné posudky, konzultace, tlumočnické nebo jakékoliv jiné odborné služby za účelem podpory rozvoje obchodu a ve snaze poskytnout co nejlepší poradenství pro ty, kteří mají zájem podnikat v jedné z těchto dvou zemí.
  7. vykonávat jakoukoli další činnost potřebnou k naplnění předsevzetí, které si Komora stanoví.
  8. za asistence místních úřadů propagovat, ochraňovat a bránit zájmy firem a jejich obchodních spolupracovníků na území obou zúčastněných stran.
  9. vydávat časopis nebo jiné předpisy (zveřejnění) elektronicky, nebo v tiskové podobě. Tato činnost vyplývá pro členy bezplatně. Pro nečleny je možné zavést přiměřený poplatek. Komora taktéž může uskutečňovat výstavy, obchodní mise a večeře, nebo převzít jejich zastupování.
  10. Komora bude vykonávat své aktivity a činnost na území České republiky v souladu s její platnou legislativou.

ČLÁNEK 7. FINANČNÍ ZDROJE A MAJETEK KOMORY

 1. Komora je nezisková organizace.
 2. Aby byla Komora schopna uskutečňovat své cíle, bude mít k dispozici finanční prostředky sestávající z členských poplatků jejích členů, darů, dotací, grantů, státních příspěvků a fondů nebo příjmů, které obdrží jako odměnu za provedené služby a které budou použity na podporu činnosti a cílů komory.
 3. Na základě rozhodnutí Pokladníka a v souladu s výškou rozpočtu a odsouhlasením Správní radou ustanoví roční výši členského poplatku
 4. Majetek Komory spravuje Správní rada. Státní příspěvky budou použity výhradně pro účely, pro které byly získány.
 5. Komora spravuje svůj majetek na základě rozpočtu, který pro každý rok odsouhlasí Správní rada.
 6. Členové Komory nemají žádné právo na majetek Komory. Majetek a zisk z činnosti Komory lze použít pouze pro činnost Komory včetně její správy.

ČLÁNEK 8. ODPOVĚDNOST

 1. Komora ručí za své závazky jedině svým majetkem. Jakákoliv osobní odpovědnost jejích členů je vyloučena.

ČLÁNEK 9. ČLENOVÉ

 1. Komora je přístupná stejně pro indické, evropské i české právnické a fyzické osoby, jejichž členství bude Správní radou považováno za výhodné pro rozvoj vztahů mezi Indickou republikou a Českou republikou, bez ohledu na jejich sídlo a bydliště a na základě souhlasu Správní rady. Práva a povinnosti členů jsou určeny Správní radou.
 2. Zvláštní skupinu členů tvoří čestní členové, kteří vykonávají významnou činnost v státní správě, diplomacii, průmyslu a obchodu a mají právo účasti na veškerých shromážděních spolku bez hlasovacího práva, avšak s hlasem poradním.

ČLÁNEK 10. ČLENSTVÍ

 1. Každý, kdo má zájem stát se členem Komory, musí předložit žádost Správní radě nebo vyplnit připravený formulář, kde objasní svou situaci a zaváže se plnit stanovy Komory. Pro právnické osoby je třeba uvést jméno zástupce.
 2. Komora žadateli písemně oznámí své rozhodnutí o jeho přijetí. Komora není povinna objasnit důvody svého rozhodnutí o nepřijetí.
 3. Členství nabývá platnosti dnem uhrazení členského příspěvku.
 4. Členství ve spolku je dobrovolné.
 5. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právní nástupce.

ČLÁNEK 11. UKONČENÍ ČLENSTVÍ

 1. Členství může být ukončeno rozhodnutím Správní rady z následujících důvodů:
  1. neuhrazení členského poplatku
  2. zřeknutí se členství na základě písemného oznámení Správní rady
  3. závažným porušením povinnosti vyplývající z členství
  4. úmrtí v případě fyzických osob
  5. zánikem v případě právnických osob bez právního nástupce
 2. Odchod nebo vyloučení z Komory nedává jejímu členu nárok na navrácení majetku nebo financí, které do Komory investoval.
 3. V případě rozpuštění Komory, členství zaniká automaticky.

ČLÁNEK 12. PRÁVA ČLENŮ

 1. Každý člen má právo:
  1. účastnit se na práci a činnosti spolku
  2. hlasovat a být zvolen do orgánů Komory
  3. podílet se na společenských akcích pořádaných Komorou
  4. podílet se na poradách Komory, prezentovat projekty, předkládat návrhy, podněty a hlasovat. Každý člen má jeden hlas.
  5. požádat Komoru o poradenství v oblasti jeho působení a zároveň má přístup ke všem publikacím a dokumentaci, které má Komora k dispozici.
  6. má právo obsadit zastupitelské nebo členské funkce v některém z orgánů Komory.
  7. má právo uvádět své členství v Komoře v korespondenci na základě předchozího souhlasu Komory a po dohodě se Správní radou může používat logo Komory.

ČLÁNEK 13. POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Členové Komory budou podporovat Komoru v naplnění stanovených cílů a zavazují se dodržovat stanovy a rozhodnutí jejích orgánů.
 2. Kterýkoli člen Komory je povinen platit roční členský poplatek, splatný dle zaslané faktury se splatností určené fakturou v souladu s nařízeními Správní rady a těmito stanovami.
 3. Členové Správní rady a Výkonního výboru jsou osvobozeni od členského poplatku,
 4. Všichni členové jsou povinni chránit a zachovávat dobré jméno Komory.
 5. Všichni členové jsou povinni udržovat obchodní tajemství Komory.

ČLÁNEK 14. ORGÁNY KOMORY

 1. Orgány spolku jsou:
  1. Valné Shromáždění - nejvyšší orgán
  2. Správní rada
  3. Dozorčí rada
  4. Výkonný výbor – statutární orgán
  5. Management
  6. Speciální výbory

ČLÁNEK 15. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ

 1. Valné Shromáždění je nejvyšším orgánem Komory a tvoří ho všichni její členové.
 2. Pravomoci Valného Shromáždění:
  1. schvalovat obchodní a výroční zprávy, prezentovat finanční zprávy, strategické plány, které vypracuje a předloží Správní rada,
  2. volit a určovat členy Správní ,
  3. volit a určovat členy Dozorčí ,
  4. rozhodovat o zániku komory,
  5. rozhodovat o jakékoliv jiných záležitostech, které nespadají do kompetencí Správní rady
  6. schvalovat stanovy spolku a rozhodovat o změně stanov spolku
 3. Svolání a setkání Valného Shromáždění:
  1. Valné Shromáždění se uskutečňuje minimálně jedenkrát do roka a je svoláváno většinou členů Správní rady.
  2. Shromáždění může být svoláno i na žádost většiny všech členů. Členové podají žádost Správní radě, která je povinna svolat Valné Shromáždění nejpozději do tří měsíců od podání žádosti.
  3. Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna většina . Usnesení ohledně změny stanov komory a ohledně volby a odvolání členů orgánů komory musí být přijato více než 2/3 všech členů komory. Ostatní usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.
  4. Valné Shromáždění svolává Výkonný výbor prostřednictvím jakéhokoli komunikačního prostředku, kde oznámí místo a čas konání shromáždění. Oznámení o konání Valného Shromáždění jakož i jeho program musí být zaslány členům Shromáždění tak, aby ho obdrželi nejpozději 14 dní před dnem konání Shromáždění.
  5. Valnému Shromáždění předsedá Prezident nebo jím pověřený člen Správní rady.
  6. Členové Komory se budou podepisovat na docházkový list, který ověří předsedající.
  7. Rozhodnutí je možné dělat jen ohledně bodů, které jsou v daný den na programu setkání. Do programu se před jednáním může přidat další bod, pokud ho odsouhlasí většina přítomných členů nebo jejich zástupců.
  8. Jeden člen může dát zplnomocnění jinému členu k tomu, aby ho zastupoval na Valném Shromáždění. Originál úředně ověřeného zmocnění je třeba předložit členovi Správní rady ještě před samotným Shromážděním.
  9. Protokol z každého Shromáždění je podepsán předsedajícím.

ČLÁNEK 16. SPRÁVNÍ RADA

 1. Správní rada je orgán, který spravuje Komoru v obdobích mezi jednotlivými Valnými shromážděními. Zasedání Správní rady se konají podle potřeby, minimálně dvakrát mezi Valnými shromážděními. Zasedání Správní rady můžou písemně svolat tři její .
 2. Správní radu tvoří minimálně 3 a maximálně 12 členové, kteří mají hlasovací právo a do funkce jsou voleni Valným Shromážděním na dobu 10 let.
 3. Správní rada je tvořena 1 prezidentem a 11 viceprezidenty.
 4. Správní rada navrhuje výši poplatků, připravuje rozpočet a rozhoduje o dalších aktivitách Komory.
 5. Správní rada rozhoduje o všech zásadních otázkách, které podle stanov nespadají do přímé kompetence Valného Shromáždění.
 6. Správní rada volí Výkonný výbor a dále jmenuje z členů Výkonného výboru Pokladníka.
 7. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina . Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

ČLÁNEK 17. DOZORČÍ RADA

 1. Dozorčí rada je orgán, který dohlíží na plnění cílu a hospodaření Komory. Zasedání Dozorčí rady může písemně svolat kterýkoli její .
 2. Dozorčí radu tvoří minimálně 3 členové a maximálně 5 členů, kteří jsou čestnými členy komory a do funkce jsou voleni Valným Shromážděním na dobu 10 let.
 3. Dozorčí rada je tvořena 1 předsedou a 2 až 4 členy.
 4. Dozorčí rada se schází minimálně jednou za 6 měsíců.
 5. Dozorčí rada se vyjadřuje k plánovaným cílům Komory a předkládá doporučení Správní radě a Výkonnému výboru Komory.
 6. Dozorčí rada se vyjadřuje k rozpočtovému plánu Komory a kontroluje jeho plnění.
 7. Plnění rozpočtu je Dozorčí radě předkládáno následovně: Průběžné plnění rozpočtu za 6 měsíců kalendářního roku nejpozději do dvou měsíců od konce sledovaného období. Zároveň s průběžnou zprávou je předkládán i rozpočtový plán na následující období.
 8. Závěrečná zpráva o hospodaření a plnění cílů Komory do dvou měsíců od konce kalendářního roku. Zároveň se závěrečnou zprávou je předkládán i rozpočtový plán na následující období.
 9. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina . Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

ČLÁNEK 18. VÝKONNÝ VÝBOR

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem spolku a zastupuje spolek ve všech záležitostech.
 2. Výkonný výbor tvoří 4 členové a to Výkonný ředitel, Technický ředitel, Obchodní ředitel a Ekonomický ředitel.
 3. Členové Výkonného výboru jsou voleni na dobu 10 let.
 4. Jeden z členů Výkonného výboru je zároveň Pokladníkem.

ČLÁNEK 19. MANAGEMENT

 1. Za účelem vyřizování běžného chodu činnosti Komory je Správní rada oprávněna vytvořit potřebnou infrastrukturu zaměstnáním personálu. Zaměstnanci nemohou být řádnými členy Komory.

ČLÁNEK 20. SPECIÁLNÍ VÝBORY

 1. Správní rada může zřídit speciální výbor pro řešení závažných otázek v rámci činností spolku anebo při výkonu určitých činností spolku.
 2. O rozpuštění speciálního výboru rozhoduje taktéž Správní rada.
 3. Předsedu a členy speciálního výboru určuje Správní rada.
 4. Předseda speciálního výboru je odpovědný za činnost speciálního výboru a prezentuje výsledky činnosti Správní radě.

ČLÁNEK 21. ÚČETNICTVÍ

 1. Účetnictví se provádí na základě účetních norem a předpisů platných v České republice.
 2. Pokladník je odpovědný za řádné vedení účetnictví spolku a může pověřit třetí osoby zpracováním účetní agendy.
 3. Pokladník bude prezentovat Správní radě finanční výsledky hospodaření spolku, a to půlroční po 6 měsících, a to nejpozději do konce 7. měsíce a dále roční, a to nejpozději do konce 1. měsíce následujícího roku a to řadnou rozvahu a řádnou výsledovku za předcházejici fiskálni rok.
 4. Roční výsledky budou podkladem pro zpracování účetní závěrky, resp. daňového přiznání, které je schvalováno Výkonným výborem.

ČLÁNEK 22. PRÁVNÍ USTANOVENÍ

 1. V případě, že některý z orgánů Komory jedná v rozporu se zákonem, bude toto jeho jednání předmětem občanského procesu, kde Komoru před právními orgány České republiky zastoupí jeden z jejích členů Výkonného výboru.
 2. Ostatní sporné otázky, které nebyly vyřešeny podle stanovených pravidel, budou posuzovány podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších souvisejících právních norem České republiky.

ČLÁNEK 23. PLATNOST

 1. Tyto stanovy byly schváleny usnesením ustavující schůzce dne 9.9.2019 a jsou platné a účinné.
 2. Tyto stanovy byly přijaty zakladateli na základě jejich skutečné a vážné vůle v šesti vyhotoveních a byly s nimi řádně seznámeni.
 3. Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

Vítejte na stránkách Indické obchodní komory. Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat. Jak vám můžeme pomoci?

Email:

info@indianchamber.cz

Tel:

+420 724 740 500

Tel:

+420 602 686 831